Algemene voorwaarden

Klik onderstaande link voor het PDF bestand

algemene-voorwaarden-advocatenkantoor-smits

1. Advocatenkantoor Smits is een eenmanszaak waarin de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Advocatenkantoor Smits is gevestigd in Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34350368.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Smits aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Smits. Dit geldt ook indien de werkzaamheden worden verricht door een bepaalde aan Advocatenpersoon Smits verbonden persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4. De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Smits omvatten het honorarium en de betaalde onkosten (verschotten). Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Advocatenkantoor Smits ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels e.d.).

5. Het honorarium voor de werkzaamheden en de betaalde onkosten zullen maandelijks en steeds gespecificeerd in rekening worden gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Aan incassomaatregelen verbonden werkelijk gemaakte kosten zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. Advocatenkantoor Smits kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

6. Advocatenkantoor Smits heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de afgesloten verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico van Advocatenkantoor Smits. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Smits beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 20.000,–.

7. Iedere aanspraak op Advocatenkantoor Smits vervalt indien de vordering tot vergoeding van schade niet binnen een jaar in rechte aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf de dag dat degene wiens aanspraak het betreft redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Advocatenkantoor Smits.

9. Indien Advocatenkantoor Smits bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt, dan is zij gemachtigd om door die derden gehanteerde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Smits voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

10. Nadat de behandeling van een dossier door Advocatenkantoor Smits is afgesloten, wordt het dossier gedurende vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

11. Advocatenkantoor Smits hanteert een Klachtenregeling, waarvan een exemplaar op verzoek kosteloos wordt toegezonden aan de opdrachtgever.

12. Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Smits is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Advocatenkantoor Smits © 2016